Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Christelijke Gereformeerde kerkte Genemuiden

Telefoonnummer (facultatief):

038-3328610

   

RSIN/Fiscaal nummer:

805927566

Website adres:

www.cgk-genemuiden.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Stuivenbergstraat 2

Postcode:

8281 EL

Plaats:

Genemuiden

Postadres:

Stuivenbergstraat 2

Postcode:

8281 EL

Plaats

Genemuiden

De Christelijke Gereformeerde kerk te Genemuiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Genemuiden.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan. Dit beleidsplan is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk van Genemuiden

 E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.De koster en de organisten ontvangen voor hun reguliere activiteiten ten behoeve van de gemeente geen vergoeding. Wanneer ze worden ingezet voor speciale diensten - zoals trouw- en rouwdiensten - ontvangen ze een (beperkte) vergoeding per dienst.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan: - er worden iedere zondagen en op feestdagen kerkdiensten belegd; - gedurende het winterseizoen wordt wekelijks catechisatie gegeven aan de jeugd van de gemeente; - de leden van de gemeente ontvangen pastorale zorg door middel van zg. huisbezoeken (doorgaans eenmaal per jaar) van kerkenraadsleden; - ouderen en zieken en anderen die extra zorg nodig hebben worden vaker bezocht. Ouderen en zieken worden ook bezocht door speciaal daarvoor aangezochte gemeenteleden en door jongeren uit de gemeente. Voor ouderen worden ook andere activiteiten georganiseerd; - de diaconie coördineert hulp aan gemeenteleden die vanwege ziekte, financiële problemen of anderszins hulp nodig hebben. Ook wordt waar mogelijk hulp geboden aan niet-gemeenteleden en worden hulpverleningsprojecten in het buitenland financieel ondersteund; - de diaconie participeert in overlegorganen met de (plaatselijke) overheid over de zorgverlening; - er zijn diverse verenigingen (vrouwenvereniging, mannenvereniging, drie jeugdverenigingen), die geregeld bijeenkomen; - er zijn vier Bijbelkringen, waarin per kring een aantal gemeenteleden een gedeelte uit de Bijbel bespreken; - in het winterseizoen worden drie thema-avonden georganiseerd voor leden van de gemeente, waarin door een spreker van buiten de gemeente steeds vanuit een andere invalshoek het jaarthema wordt belicht.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar van de kerk en de diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

baten   begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
         
Opbrengsten uit bezittingen   6500 6962.26 7660.63
Bijdragen   gemeenteleden   130500 121266.77 131060.02
Legaten   0 0 0
Subsidies en   overige bijdragen   0 0 0
totaal baten   (a)   137000 128229.03 138720.65
         
Lasten        
Bestedingen   pastoraat (predikant)   20000 0 0
Bestedingen   kerkdiensten, catechese en gemeente werk   20000 20385.37 20543.88
Bijdragen aan   andere organen binnen de kerk   22000 20584.76 20009.4
Diaconie en   hulpverlening   16000 15111.01 16038.04
Zending   3500 2174.32 2681.1
Lasten   kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)   13000 7615.71 13566.03
Lasten overige   eigendommen en inventarissen   6000 5348.91 5083.11
Salarissen   (koster, organisatie e.d.)   0 0 0
Aflossing   leningen   22500 42800 42800
lasten beheer   en administratie, bankkosten en rente   14000 12845.7 16173.6
totaal lasten   (b)   137000 126865.78 136895.16
         
Resultaat   (totaal a-b)   0 1363.25 1825.49
Free business joomla templates