Geloofsvragen

Waarom gaan mensen naar de kerk?

Omdat de Heere God ons daar wil ontmoeten. Hij spreekt tot ons door middel van de Bijbel en de verkondiging die daarop gebaseerd is (de preek). Hij wil onze gebeden horen en wat wij van onze overvloed geven voor anderen, aanvaarden. Ook zingen we tot lof van God.

Wat staat er in de Bijbel?

De Bijbel bevat 66 boeken, vanaf de schepping van de wereld tot aan het moment dat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde. Je vindt in de Bijbel historische boeken, poëzie, wijsheidsspreuken, brieven, profetieën, en evangeliën (beschrijvingen van Jezus’ leven). De centrale inhoud van de Bijbel is het Evangelie: de Zoon van God is mens geworden, is gestorven aan het kruis en op de derde dag opgestaan uit de dood.

Wat is het Evangelie?

Het evangelie is dat God in Jezus Christus mensen opzoekt, die zelf de relatie met God verbroken hadden (dat is de zonde). Door zijn eigen leven te geven als een offer, heeft Jezus de relatie tussen God en mens hersteld; we noemen dat verzoening. De Heilige Geest gebruikt de prediking of verkondiging van dit Evangelie om mensen te laten delen in die verzoening. Hij leert mensen zien dat ze zelf de relatie met God hebben verbroken en maakt dat ze behoefte krijgen aan Jezus Christus. Hij verbindt ze met Christus door het geloof, en leert ze wandelen in een nieuw leven. Wij geloven dat alleen wie in Jezus Christus gelooft, behouden wordt.

Kun je het christelijk geloof kort samenvatten?

Dat kan, en dat is al vroeg in de geschiedenis van de kerk gebeurd, in de zogenaamde ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof de heilige katholiek Kerk, de gemeenschap der heiligen; de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven.