ANBI

https://nieuw.cgk-genemuiden.nl/wp-content/uploads/2022/07/2021-jaarrekening-2021-v-15032022.pdf
Naam ANBI:Christelijke Gereformeerde kerk te Genemuiden
Telefoonnummer (facultatief): 
  
RSIN/Fiscaal nummer:805927566
Website adres:www.cgk-genemuiden.nl
E-mail:scriba@cgk-genemuiden.nl
Bezoekadres:Stuivenbergstraat 2
Postcode:8281 EL
Plaats:Genemuiden
Postadres:Stuivenbergstraat 2
Postcode:8281 EL
PlaatsGenemuiden

A. Algemene gegevens
De Christelijke Gereformeerde kerk te Genemuiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: CGK kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Genemuiden.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: CGK beleidsplan. Dit beleidsplan is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk van Genemuiden

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten.

CGK cao en traktementen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.De koster en de organisten ontvangen voor hun reguliere activiteiten ten behoeve van de gemeente geen vergoeding. Wanneer ze worden ingezet voor speciale diensten – zoals trouw- en rouwdiensten – ontvangen ze een (beperkte) vergoeding per dienst.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan: – er worden iedere zondagen en op feestdagen kerkdiensten belegd; – gedurende het winterseizoen wordt wekelijks catechisatie gegeven aan de jeugd van de gemeente; – de leden van de gemeente ontvangen pastorale zorg door middel van zg. huisbezoeken (doorgaans eenmaal per jaar) van kerkenraadsleden; – ouderen en zieken en anderen die extra zorg nodig hebben worden vaker bezocht. Ouderen en zieken worden ook bezocht door speciaal daarvoor aangezochte gemeenteleden en door jongeren uit de gemeente. Voor ouderen worden ook andere activiteiten georganiseerd; – de diaconie coördineert hulp aan gemeenteleden die vanwege ziekte, financiële problemen of anderszins hulp nodig hebben. Ook wordt waar mogelijk hulp geboden aan niet-gemeenteleden en worden hulpverleningsprojecten in het buitenland financieel ondersteund; – de diaconie participeert in overlegorganen met de (plaatselijke) overheid over de zorgverlening; – er zijn diverse verenigingen (vrouwenvereniging, mannenvereniging, drie jeugdverenigingen), die geregeld bijeenkomen; – er zijn vier Bijbelkringen, waarin per kring een aantal gemeenteleden een gedeelte uit de Bijbel bespreken; – in het winterseizoen worden drie thema-avonden georganiseerd voor leden van de gemeente, waarin door een spreker van buiten de gemeente steeds vanuit een andere invalshoek het jaarthema wordt belicht.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar van de kerk en de diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Rekening 2020Rekening 2019Begroting 2021
baten   
    
Opbrengsten uit bezittingen5.65013.8006.300
Bijdragen gemeenteleden146.575108.208136.000
Subsidies en overige bijdragen   
totaal baten (a)152.225122.008142.300
    
Lasten   
Bestedingen pastoraat (predikant)34.328–  53.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeente werk18.11229.2155.070
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                                   42.47836.24942.500
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)64.9147.91719.000
Lasten overige eigendommen en inventarissen10.4648.0308.550
Salarissen (koster, organisatie e.d.)1.5001.5001.500
lasten beheer en administratie, bankkosten en rente16.76511.49912.680
totaal lasten (b)188.56194.410142.300
    
Resultaat (totaal a-b)-36.33627.597–